OUR PROJECT

Projects your Business with Us !

บริษัท ชิโยดะกูมิ เอเชีย-แปซิฟิก เป็นผู้ให้บริการด้านการลงทุนในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ โดยลูกค้าจะทำสัญญาการเช่าซื้อพลังงานกับผู้ประกอบการ ซึ่งสัญญาจะมีอายุ 15-20 ปี ทางบริษัทจะเป็นผู้ให้บริการไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แก่ลูกค้าในราคาที่ระบุไว้ตามสัญญา โดยราคาดังกล่าวจะต่ำกว่าค่าไฟที่ลูกค้าจ่ายอยู่ในปัจจุบัน “เราดำเนินการอย่างสม่ำเสมอในเรื่องการจัดการการดำเนินงาน การวางแผนด้านพลังงาน ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ในทางปฏิบัติ เราเล็งเห็นถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ที่สำคัญซึ่งจะสนับสนุนสังคมในอนาคต”

SITE LOCATIONS
5 Sites
 
PV POWER
6,719.30 Kwdc.
 
CO2 REDUCTION
56,345.44 Kg/year