ENERGY SAVING

img

LED Lighting

Energy Saving

LED Lighting

เราเป็นผู้จัดหาและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหลอดไฟของ Toshiba Lighting ให้กับลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โดยสินค้าหลักได้แก่ Fluorescent lamps, Fluorescent Circline Lamps, Compact Fluorescent Lamps, Special Lamps, LED Lamps, Starters and Lamps component

img

Solar Cell

Energy Saving

Solar Cell

บริษัท ชิโยดะกูมิ เอเชีย-แปซิฟิก เป็นผู้ให้บริการด้านการลงทุนในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ โดยลูกค้าจะทำสัญญาการเช่าซื้อพลังงานกับผู้ประกอบการ ซึ่งสัญญาจะมีอายุ 15-20 ปี ทางบริษัทจะเป็นผู้ให้บริการไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แก่ลูกค้าในราคาที่ระบุไว้ตามสัญญา โดยราคาดังกล่าวจะต่ำกว่าค่าไฟที่ลูกค้าจ่ายอยู่ในปัจจุบัน “เราดำเนินการอย่างสม่ำเสมอในเรื่องการจัดการการดำเนินงาน การวางแผนด้านพลังงาน ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ในทางปฏิบัติ เราเล็งเห็นถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ที่สำคัญซึ่งจะสนับสนุนสังคมในอนาคต”

สถิติค่าไฟฟ้าย้อนหลัง 10 ปี

Electricity statistics for the past 10 years.

จากสถิติค่าไฟฟ้าย้อนหลัง 10 ปี แสดงให้เห็นว่าอัตราค่าไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นมากกว่า 4% ทุกปี การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลีงงานแสงอาทิตย์จะทำให้ลูกค้าประหยัดค่าไฟมากยิ่งขึ้น

img
Solar Cell On Grid System
img
สิทธิประโยชน์จากโครงการ

1. ประหยัดเงินลงทุน
2. บริษัทเป็นผู้ดำเนินการลงทุนโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินโครงการ
3. ช่วยดูแลจัดการทุกขั้นตอน
4. บริษัทเป็นผู้จัดการและบริหารโครงการให้ทั้งหมดตั้งแต่ การขออนุญาตติดตั้ง การออกแบบ ติดตั้ง การบำรุงรักษา และการรับประกันประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลาสัญญา
5. จ่ายค่าไฟฟ้าน้อยลง กว่าอัตราเดิมสูงสุด 25%
6. คุณสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์ได้ จากส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยสูงสุด 25% จากอัตราค่าไฟที่จ่ายให้กับการไฟฟ้า
7. สามารถยกเลิกสัญญาการซื้อ-ขาย ไฟฟ้าได้ตลอดเวลา
8. ในกรณีลูกค้าต้องการลงทุนซื้อโครงการเอง สามารถขอยกเลิกสัญญา และซื้อขาดโครงการได้ตลอดเวลา